Krivična djela ne smiju biti tretirana kao običajno pravo

02.11.2021 u Vukosavlju smo održali prvu sesiju izgradnje kapaciteta državnih i nedržavnih pružaoca usluga kako bi zajedno adresirali stigmu i predrasude u pružanju usluga ženama iz marginalizovanih grupa posebno za vrijeme humanitarnih kriza. Tema sesije u Vukosavlju je bila „ Kompleksnost patrijarhalno- tradicionalnog uređenja romske zajednice i položaj Romkinja u ovakvim zajednicama“. Tokom diskusije učesnici/e su razgovarali i pojavnim oblicima da se pojedina krivična djela poput dječijih ugovorenih brakova smatraju običajnim pravom romske zajednice što se može protumačiti i kroz utjecaj patrijarhata. Diskusija je ukazala na postojanje i dalje stereotipa i predrasuda od strane pružaoca usluga prema Romima/kinjama posebno kada su u pitanju krivična djela koja se karakterišu kao običajno pravo neke zajednice. Istaknuto je da Običajno pravo kao skup običaja kojima izvor nije u nekom pravnom propisu ne može biti "jače" od Zakona posebno kada su u pitanju krivična djela. Sesija u Vukosavlju je organizovana i održana u partnerstvu sa udruženjem "Romska djevojka-Romani ćej" iz Prnjavora koji je lokalni partner na projektu Udruženju žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla.
Sesija se organizuje u sklopu regionalnog projekta “Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Provođenje normi, promjena mišljenja” koji provodi UN Women uz finansijsku podršku Evropske unije.
Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga