Patrijarhat ograničava žene u postizanju njihovih punih potencijala

01.11.2021 u Prnjavoru smo održali prvu sesiju izgradnje kapaciteta državnih i nedržavnih pružaoca usluga kako bi zajedno adresirali stigmu i predrasude u pružanju usluga ženama iz marginalizovanih grupa posebno za vrijeme humanitarnih kriza. Tema sesije u Prnjavoru je bila „ Kompleksnost patrijarhalno- tradicionalnog uređenja romske zajednice i položaj Romkinja u ovakvim zajednicama“. Nakon razmjene informacija i diskusije učesnici/e sesije , a koji dolaze iz lokalnih institucija su se složili oko toga da je tema izrazito korisna sa sve predstavnike/ce institucija. Generalni zaključak koji se može istaći jeste da utjecaj partijarhalnog uređenja romske zajednica uzrokuje ograničenja u postizanju punog potencijala za Romkinje kao aktivnih akterki u poboljšanju položaja romske zajednice ali je ujedno istaknuto da je utjecaj patrijarhata prisustan i u ne romskim zajednicama posebno u ruralnim područjima. Sesija je organizovana i održana u partnerstvu sa udruženjem "Romska djevojka-Romani ćej" iz Prnjavora koji je lokalni partner na projektu Udruženju žena Romkinja "Bolja budućnost" grada Tuzla.
Sesija se organizuje u sklopu regionalnog projekta “Zaustavljanje nasilja nad ženama na Zapadnom Balkanu i u Turskoj: Provođenje normi, promjena mišljenja” koji provodi UN Women uz finansijsku podršku Evropske unije.
Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga