DIKLJIPE hi mrno pravo, a nai privilegija!

Te motova pe nedostatkuri te pe naporuri ande bosanskohercegovačko politika savi radipe pala integracija romjenđe te romenđe. Romjenđi mreža ,,Uspjeh" razvisada e platforma pala lengo mai laćho pravo te položaj romjenđi sari e mehanizmuri pala zagovaranje te ćheren ande praksa te pinđardon, te pratinpe te sprečavinpe različite problemuri te diskriminacije e romjenđe. Te phenen e ženškinjenđi romjenđi organizacije hi:

 

Preporuka 1.
Te avol mai laćho pristup pala zdravstveno zaštita te posebno programuri save hi ćherdine pala reproduktivno zdravlje pala romnja te laćhardo još socijalno te preventivno zdravstvene programuri te podrška pala romnja te pala ćjoha te pala romane familije.
Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga