Bolja informiranost žena i djevojaka, uključujući one koje su u nepovoljnom položaju, a vezano za usluge zaštite od nasilja i diskriminacije koje mogu ostvariti

U okviru regionalnog programa “Provođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ grada Tuzla kao implementacijski partner u periodu od 01. juna 2018. do 30. novembra 2019.godine sprovelo je projekat „Koristimo dostupne mehanizme kako bismo se zaštitili od nasilja i diskriminacije“. Projekat je proveden u tri grada, u partnerstvu sa lokalnim organizacijama Omladinska romska inicijativa "Budi mi prijatelj" iz Visoko i Udruženja "Romska djevojka-Romani ćej" iz Prnjavora i bio je usmjeren na sprječavanje nasilja, posebno u marginaliziranim skupinama u BiH, gdje su Romkinje izuzetno zastupljene.
Ovaj projekat je omogućio ženama bolji pristup i poboljšanje javnim uslugama tj. spajanje sa institucijama sistema kako bi mogle ostvariti svoja prava. Ovo se posebno odnosi na Romkinje koje su žrtve nasilja u porodici što je problem koji je konačno iz privatne iznesen u javnu sferu jer se radi o populaciji kojoj se ne posvećuje dovoljna pažnja.
Nedovoljno i neadekvatno plasirane informacije o mehanizmima zaštite od nasilja i diskriminacije predstavljaju poseban problem jer uzrokuju neinformiranost, nemogućnost traženja i ostvarivanja prava u slučajevima nasilja i diskriminacije. Zbog toga se projekat fokusirao na jačanje kapaciteta lokalnih institucija i izgradnju povjerenja među ključnim akterima, ali i na osnaživanje žena da što više koriste usluge, što je urađeno kroz kampanje podizanja svijesti, edukativne i vršnjačke radionice.

Aktivnosti koje su implementirane u toku projekta su sljedeće:
- izgradnja povjerenja između žena iz skupina u nepovoljnom položaju i nadležnih institucija za provođenje mehanizama zaštite od nasilja i diskriminacije i izgradnja kapaciteta predstavnika/ca institucija koja su relevantna za prevenciju nasilja i zaštite od diskriminacije;
- kampanja informiranja žena iz skupine u nepovoljnom položaju o pravima i uslugama koje su im dostupne.

Projekat je omogućio bolju informiranost žena i djevojaka, uključujući one koje su u nepovoljnom položaju, a vezano za usluge zaštite od nasilja i diskriminacije koje mogu ostvariti. One su dio društvenih skupina koje uključuju marginalizirane kategorije stanovništva, koje su često izuzete iz većih socijalnih tokova zbog njihovog tipičnog manjinskog statusa, a ponekad i predrasuda ostatka društva, često živeći izolirano, daleko od većih centara, bez mogućnosti učenja o njihovim pravima, zaštiti njihovih prava i rješavanja postojećih predmeta zaštite u slučaju nasilja.

Pregled implementiraih aktivnosti kao i postignutih rezultata u sklopu ovu projekta objavljeni su vidu projektne brošure koju možete preuzeti na sljedećem linku: https://www.bolja-buducnost.org/index.php/bs/o-nama/dokumenti/category/2-dokumenti

Ženska romska mreža USPJEH © 2018 | Designed by Web Studio NESA

Pretraga